Vespera 4

The Somerset Bar. Photo courtesy Vespera Resorts.