gg3

Sushi elegantly prepared at Mizuki at the Ritz Carlton, Kyoto (Photo Credit: Courtesy of Mizuki - Ritz Carlton)